corn.jpg

   

قیمت روز کلیه اقلام

22 مرداد 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ  شنبه 22 مرداد 1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه  3800 6000  جزئیات بیشتر
مرغ زنده  20000 23000   
ذرت  5290 5420  جزئیات بیشتر
کنجاله سویا  4740 5310  جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا  4170 4170   
گندم  3500 3500   
جو  4710 4710   
فسفات  9000 11000   
جوش شیرین  6300 6300   
یونجه      
کنجاله تخم پنبه  4260 4460   
سبوس گندم  2970 2970   
پودر ماهی  13500 15500   
متیونین  66500 79500   
لیزین 39000  40000   

20 مرداد 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ  پنجشنبه 20 مرداد 1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه  ---- ----  جزئیات بیشتر
مرغ زنده  21500 23000   
ذرت  5260 5410  جزئیات بیشتر
کنجاله سویا  4740 4810  جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا  4170 4170   
گندم      
جو 4660  4660   
فسفات  9000 11000   
جوش شیرین  6300 6300   
یونجه      
کنجاله تخم پنبه  4260 4470   
سبوس گندم  2920 2920   
پودر ماهی  13500 15500   
متیونین  66500 79500   
لیزین  39000 40000   

صفحه 821 از 864