corn.jpg

   

قیمت روز کلیه اقلام

19 تير 90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ 19تيرماه1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه  3200 5500  جزئیات بیشتر
مرغ زنده  20500 24000   
ذرت  5000 5120  جزئیات بیشتر
کنجاله سویا  4750 5300  جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا  4250 4250   
گندم  3360 3460   
جو 3400  3400   
فسفات  9000 11000   
جوش شیرین  5500 5500   
یونجه  3500 3900   
کنجاله تخم پنبه  4210 4550   
سبوس گندم  2520 2520   
پودر ماهی  13000 15200   
متیونین  65300 77500   
لیزین  39000 40000   

18تير90

چاپ

لیست قیمت بتاریخ 18تيرماه1390

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه  3000 5300  جزئیات بیشتر
مرغ زنده  20500 24500   
ذرت 4950  5110  جزئیات بیشتر
کنجاله سویا  4850 5460  جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا  4250 4250   
گندم  3350 3460  
جو  3410 3410   
فسفات  9000 11000   
جوش شیرین  5500 5500   
یونجه  3500 3900   
کنجاله تخم پنبه  4210 4550   
سبوس گندم  2520 2520   
پودر ماهی  13000 15200   
متیونین  65300 77500   
لیزین  39000 40000   

صفحه 823 از 852