wheat.jpg

طراحی سیستم کارآمد کشاورزی برای ذخیره غلات

چاپ

altتقاضا برای کشاورزی هرگز پایان نمییابد. مخاطرات پیش رو در این عرصه نیز چشمگیر و قابلتوجه هستند. کشاورزان به منظور کاهش این مخاطرات باید از سیستمهایی استفاده کنند که میزان تولید را افزایش داده و هدررفت زمان را تا حد ممکن محدود نماید.هنگام برنامه ریزی برای راهاندازی یک سیستم ذخیره غلات در مزرعه، یکی از مهمترین اقدامات، در نظر گرفتن موقعیت، دسترسی و توسعه آتی است. همیشه باید امکان توسعه و گسترش مزرعه را فرض نمود و به این ترتیب، داشتن یک برنامه همه جانبه

که تغییر و رشد تکنولوژی های پیش رو در آن لحاظ شده باشد، امری ضروری و اساسی است. هنگام انتخاب مکان راهاندازی سیستم مزرعه، دسترسی به جاده های اصلی بسیار اهمیت دارد. در شرایط ایدهآل، سیستم مزرعه باید در نزدیکی یک بزرگراه قرار گرفته و به گاز طبیعی دسترسی داشته باشد.
دسترسی به بزرگراه یا جاده اصلی این امکان را برای شما فراهم میآورد که در سریعترین زمان ممکن غلات خود را انتقال دهید. در غیر این صورت، با مشکلات عدیدهای مواجه خواهید شد. دسترسی به گاز طبیعی نیز میتواند هزینههای مربوط به خشککردن غله را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
هنگام برنامهریزی برای سیستم خود، همیشه باید این نکته را مد نظر قرار دهید که امکان گسترش انبارهای ذخیره غلات چندان دور از انتظار نیست. پس همیشه فضایی اضافی را برای این احتمال و امکان نصب سیلوهایی دیگر در آینده در نظر داشته باشید. زمانی که میزان غلات برداشت شده نسبت به میزان پیشبینی شده افزایش یافت، به فکر احداث یک سیلو در حجم بزرگتر باشید. همیشه این نکته را مد نظر قرار دهید که ظرفیت نگهداری دانههای تازه و مرطوب همواره مناسب نخواهد بود. زمانی که تصمیم به خشک کردن غلات بیشتری میگیرید، افزایش ظرفیت نگهداری محصول مرطوب یک ضرورت خواهد بود. برای جداسازی ایستگاههای انبساط و بارگیری به منظور افزایش کارایی سیستم، یک الگوی ترافیکی را ایجاد نمایید. توانایی بارگیری و بارگذاری همزمان غله، زمان کل برداشت محصول را کاهش داده و به این ترتیب در پول شما صرفهجویی خواهد شد.
نوع غلهای که قصد ذخیرهسازی آن را دارید، تعیینکننده تعداد سیلوهای مورد نیاز خواهد بود. اگر قصد دارید سه نوع غله مختلف را ذخیره نمایید که از نظر سایز با هم تفاوت داشته باشند، حداقل به سه انبار مجزا نیاز خواهید داشت. اگر قصد کاهش ریسکهای پیش رویتان را دارید، هرگز غلات مختلف را با یک کامیون انتقال ندهید. برای مثال، اگر ۹۰ هزار بوشل ذرت دارید، همه آن را در یک انبار ذخیره نکنید. به جای آن، محصول را در دو یا سه انبار کوچکتر جای دهید. در این صورت، اگر قسمتی از محصول فاسد شد، به جای کل محصول تنها بخشی از آن را از دست دادهاید.
وجود یک سیستم خشککننده مناسب، یک ضرورت است. انتخاب سیستمی که بتواند محصولی با کیفیت و بر اساس ظرفیت برداشت را انتخاب نموده و زمان دقیق برداشت محصول را تعیین نماید، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در چنین سیستمی، خشککننده بخش مهمی در حفظ رطوبت مناسب برای ذخیرهسازی محسوب میشود.
انتخاب یک سیستم خشککننده که منطبق با نیازهای مزرعه بوده و احتمال گسترش ذخیرهسازی خشک و تر را در نظر گرفته باشد، باید در مراحل ابتدایی طراحی، مد نظر قرار گیرد.
به یاد داشته باشید، خشک کردن غله تا زمان رسیدن به رطوبت مناسب ذخیرهسازی، یک عنصر کلیدی برای ذخیرهسازی امن است. طول عمر ذخیرهسازی متأثر از دمای غله است اما رطوبت غله همچنان اولین فاکتور تأثیرگذار بر طول عمر محسوب میشود.
در صورتی که حفظ بهداشت و شیوههای صحیح بارگیری رعایت نشده باشد، سیستم ذخیرهسازی ارزش چندانی نخواهد داشت. استفاده از اطلاعات نزدیکترین دانشکدههای کشاورزی میتواند بهترین منبع برای بررسی این فاکتورها باشد.
هنگام طراحی سیستم ذخیرهسازی خود، همواره مطمئن شوید که تدابیری را برای رشد و تغییرات آتی تکنولوژیها در نظر گرفته باشید. طراحی ضعیف یک سیستم میتواند بسیار زیانبارتر از نداشتن آن باشد.

 

 

ghalatnews.ir