wheat.jpg

جوجه کاب cobb

چاپ

altسلام این دوره توی یکی از مرغداری هام جوجه کاب ریختم که چند وقت پیش بار کردیم خواستم چند تا از فواید و خصوصیاتشو بهتون بگم . این جوجه به تهویه بیشتری نسبت به نژاد راس نیاز داره و ضریب تبدیل نسبتا بهتری داره ولی یه مقدار حساس تر از نژاد راس من به مرغدار هایی که امکانات و تجهیزات و تهویه مناسبی دارن پیشنهاد میکنم از این نژاد استفاده کنن ولی کانی که از روش های سنتی و قدیمی استفاده میکنن پیشنهاد نمیدم استفاده کنن. امیدوارم مطالبم مفید باشه .


خصوصیات و مزایای جوجه گوشتی کاب 500

دان مصرفی ارزان تر
نیازمندی جوجه گوشتی کاب 500 به پروتئین خام به طور متوسط حدود 5/1-2 درصد پایین ترمی تواند قیمت دان مصرفی را 200-150 ریال به ازای هرکیلوگرم کاهش دهد.
{به عبارت دیگرهزینه تولید هرقطعه مرغ تقریبا 1000-750ریال کاهش می یابد}.
یکنواختی بهترگله
 اختلاف وزن بین مرغ وخروس دراین نژاد نسبت به سایر نژادها کمتراست.
 این فاکتورباعث کاهش رقابت جوجه ها درسالن کاهش غیریکنواختی واستحصال لاشهای یکنواخت درکشتارگاه میشود.
 افت کشتارگاهی پایین تر: به تجربه ثابت شده است که در شرایط پرورش و وزن کشتار یکسان افت کشتارگاهی این نژاد2-1 درصد پایین ترازسایر نژادهامی باشد.
                   
  نکات کلیدی در روزهای اولیه پرورش

 - 24ساعت پیش از ورود جوجه سالن گرم شده وبه دمای ایده ال برای جوجو ریزی می باشد.
-پیش از ورود جوجه ها به اب مصرفی جوجه ها مولتی ویتامین والکترولیت افزوده شود.
- حتمآ درسه روز ابتدای جوجه ریزی ازرولهای کاغذی به عنوان دانخوری به همراه سینی دانخوری استفاده شود.

-عدد50رابه صورت قانون در نظر داشته باشید:50جوجه در هر متر مربع: 50 گرم دان به ازای هر جوجه
درروز اول 50درصد سطح نگهداری جوجه رااز رول کاغذ بپوشانید.

- دمای سالن در بدو ورود چوجه . حدودآ 32درجه سانتیگراد باشد.{متناسب رطوبت و پراکنش جوجه ها در سالن} وضمنآ برای جوجه های حاصل از گله های مادر جوان دمای سالن یک درجه سانتی گراد گرمتر در نظر گرفته شود.
-شدت نور در هفته اول درسطح جوجه ها 60-20 لوکس باشد.پس از ان شدت نور به مرورکاهش یافته وبه 5 لوکس برسد. {سعی شود شدت نور در هفته اول حداکثر باشد.}
- شدت نور در سالن یکنواخت باشد.بطوریکه اختلاف شدت نور بین نقاط تاریک و روشن سالن کمتر از 20 درصد باشد.

-وزن کشی به صورت هفتگی انجام شده وثبت گردد{حدآقل 1درصد گله وزن کشی شود ونمونه برداری از چند سالن انجام گیرد.}
- 12ساعت پس از جوجه ریزی جوجه هارو از لحاظ پربودن چینه دان چک کنید.{بیش از 95 درصد جوجه ها باید چینه دان پر وبا قوام خمیری داشته باشند}.

- رطوبط درپرورش جوجه نقشه مهمی ایفا می کند.سعی شود رطوبت مورد نیاز جوجه ها از طریق اب پاشی
دیوارها و کف ابتدای سالن ویا مه پاش به شرطی که باعث استرس سرمایی نشود استفاده گردد. {رطوبطت نسبی مورد نیاز65-55 درصد می باشد.}

-همیشه از بستر مناسب  و ضخیم چه در تابستان وچه در زمستان استفاده شود {عمق بستر حدآقل 5سانتی متر.}
-جوجه گوشتی کاب 500نیاز به جیره غلیظ وگران قیمت نداردولی در تهیه دان از مواد دارای کیفیت بالا استفاده شود.
- دان تهیه شده اعم از پلت کرامبل یا اردی بر اساس نیاز نژاد باشد.

- حتمآ قبل از ورود جوجه ها دان کامل واب در سالن پخش گردد.
- در صورت وجود ابخوری نیپل .در هفته اول از ابخوری کله قندی نیز به عنوان ابخوری کمکی استفاده گردد.
- حتمآ اب از لحاظ سختی و میکروبی مورد ازمایش  قرار گیرد{برای نمونه گیری میکروبی اب از انتهایی ترین ابخوری سالن نمونه برداری شود}.

 - سعی شود درسالن های تونلی در صورت عدم استفاده از تهویه حداقلی .جوجه ریزی در یک سوم  میانی انجام گیرد ویک سوم ابتدای سالن. اخرین مکانی باشد که در اختیار جوجه ها قرار می گیرد.
سعی شود استرس ها به حداقل برسد ویک محیط ایده ال برای جوجه فراهم شود. زیرا استرس مانع جذب بهینه زرده شده وکاهش سطح انتی بادی کاهش مقاومت و ایمنی جوجه را به همراه خواهد داشت.
- شروع موفق پرورش می تواند تضمین کننده یک دوره موفق باشد.پس سعی کنید در هفته اول شروع خوبی داشته باشید.

-حصار استفاده شده درداخل سالن حتی الامکان توری یا کارتون منفذدارباشد{برای جریان بهتر هوا در سطح جوجه}

 -تمامی اطلاعات .روزانه ثبت شده وتلفات از سالن خارج گردد.
حتما قبل از ورود جوجه ودر طی دوره پرورش قرنطینه مناسب در فارم اجرا شود تاهزینه مصرف شده برای ضد عفونی به هدر نرود.
- وزن جوجه درپایان  هفته اول بایستی 4برابر وزن یکروزگی باشد.اگر کاهش وزن مشاهده شد باید علت مشخص وبرای دورهای بعدی رفع گردد.
 -حتما از برنامه  نوری توصیه شده نژاد کاب 500استفاده گردد.

   {اصول مهم پرورش جوجه گوشتی cobb-500 درهفته  اول}

-24ساعت قبل از ورود جوجه ها سالن از لحاظ خروج گاز فرمالین وکارکرد هیتر برسی شود.قبل از ورود جوجه ها .مولتی ویتامین +الکترولیت درابخوریها توزیع شود تاقبل از ورود جوجه ها اب گرم تر شود.
- حتمآاز رول های کاغذی {chick paper } به همراه سینی جهت دانخوری در 3روز اول استفاده شود. رولها باید 25 درصد سطح را بپوشانید واز سینی های دانخوری به ازای هر 100 پرنده یک عدد نیز استفاده شود. بایستی بعد از حذف رولها  از سینی های دانخوری  اضافی جوجه استفاده شود.

-  از تعداد مناسب ابخوری استفاده شود {هر 50-60 پرنده یک ابخوری}

- دمای سالن دربدو ورود جوجه حودودآ 32 درجه سانتیگراد باشد{متناسب بارطوبت نسبی سالن }.بشکه اب داخل سالن ودان خارج از سالن {محل خنک}نگهداری شود.
- درصورت استفاده از ابخوری نیپلی در چند روز اول از ابخوری های کله قندی کمکی نیز استفاده شود. – استفاده از دان پلیت یا کرامبل پیش دان براساس نیازمندی نزاد .می تواند ما را در رسیدن به وزن هدف در انتهای هفته کمک کند.

- به ازای هر پرنده حدود 50 گرم دان به دفعات بر روی رول هاوسینی ها ریخته شده و دان به صورت روزانه تعویض گردد.

- درهفته های اول اندازه ذرت دان ریز باشد.واز سرند ریز اسیاب استفاده شود.درشت بودن دان باعث غیر یکنواختی گله می شود.
- شدت نور سالن درهفته اول در سطح جوجه ها 20-60 لوکس باشدواز روز دوم تا شروع برنامه ریزی روزانه یک ساعت خاموشی داده شود {ساعت شروع خاموشی نباید تغیر کند }وضمناشدت نور بعد از هفته اول تدریجآ به 5-10 لوکس کاهش یابد.
 –اختلاف شدت نور در مناطق پر نور وکم نور سالن کمتر از20 درصد باشد. حتما در هفته یک درصد کل گله وزن کشی وثبت شود{نمونه برداری از چند نقطه سالن انجام شود}تاهفته سوم وزن کشی به صورت گروهی وبعد از ان انفرادی صورت می گیرد.

- وزن جوجه در پایان هفته اول بایستی 4برابر وزن یک روزگی باشد. اگر کمبود مشاهده شد باید علت مشخص ورفع گردد.
- حتما از فرمول دان پیشنهادی coob  استفاده شود ودرصورت استفاده  از مواد خام دیگر باکارشناسان   coob تماس گرفته شود.
-اجرای برنامه ریزی درcoob منوط به وزن جوجه است نه سن جوجه اجرای برنامه نوری از رسیدن جوجه به وزن160 گرم اغاز می شود.

- همه از اطلاعات روزانه ثبت شده وتلفات از سالن خارج گردد.

- رطوبطت در پرورش جوجه  نقش بسیار مهمی دارد. حتمآ مقدار رطوبت مورد نیاز جوجه در حدود 55-75 درصد تامین شود{در صورت لزوم از اب  پاشی سر سالن وقسمتهای خالی سالن ویا مه پاش به شرطی که جوجه ها سرما نخورنداستفاده شود}
- همیشه از بسترمناسب ضخیم چه در تابستان چه در زمستان استفاده شود.{عمق بستر حداقل 5سانتی متر}

-قبل از ورود جوجه ودر طی پرورش قرنطینه شدیدی در فارم اجرا شود. تاهزینه  صرف شده برای ضدعفونی به هدر نرود.
- قبل از ورود جوجه ها. دان کامل واب  در سالن پخش شود وچوچه ها دربدو ورود سریعا شروع به خوردن اب ودان کنند.
- حصار استفاده شده درداخل سالن حتی الامکان توری یاکارتون منفذ دار باشد{به دلیل جریان بهتر هوادرسطح جوجه ها}.

- حتما اب از لحاظ سختی و میکروبی مورد ازمایش قرار گیرد{برای ازمایش میکروبی از اب انتهایی ترین اب خوری سالن نمونه برداری شود}.
- نژاد coob نیاز به جیره غلیظ وگران قیمت ندارد ولی در ساخت دان از مواد با کیفیت بالا استفاده شود
-سعی شود استرسها به حداقل برسد و یک محیط ایده ال برای جوجه فراهم شود. زیرا استرس مانع جذب بهینه زرده شده و کاهش سطح انتی بادی وکاهش مقاومت وایمنی جوجه را به همراه خواهد داشت.
- استارت و شروع موفق می تواند متضمن یک دوره موفق می باشد پس سعی کنید در هفته اول شروع خوبی داشته باشید.
                                      
 { اصول استفاده از برنامه های نوری}
 -هربرنامه نوری  ابتدا باید به صورت ازمایشی انجام شود.
- برای اطمینان از دسترسی کامل طیور به اب و دان از زمان جوجه ریزی به مدت 24 ساعت  اشیانه باید کاملآ روشن باشد.

- در شب دوم لامپها رادرساعت معینی خاموش کنید. این زمان نباید درطول دوره پرورش پرنده تغییر یابد.
وقتی زمان شروع تاریکی به گله شناسانده شد هرگونه تغییربرنامه نوری باید مطابق با شروع زمان خاموشی باشد.پرندگان به سرعت به زمان شروع تاریکی عادت کرده وقبل از ان اب ودان کافی مصرف مینمایند.{زمان شروع خاموشی به هیج وجه تغییر نکند.}

- درهر دوره 24 ساعت دوره تاریکی باید دریک مرحله انجام شود 

- زمانیکه وزن پرندگان به 160 گرم رسید افزایش ساعت تاریکی طبق برنامه شروع شود

- قبل از شروع برنامه خاموشی به پرنده  اجازه دهید به صورت ازاد تغذیه شود تا مطمئن شوید که قبل از شروع زمان خاموشی واب و دان کافی مصرف کرده وبلافاصله پس از شروع روشنایی نیز می تواند اب و دان کافی را دریافت نماید. رعایت این اصول به جلوگیری از کم شدن اب بدن وکاهش استرس کمک میکند.
- گله باید حداقل هفته ای یک بار ودر روزهایی که برنامه نوری را تغییرمی دهید وزن کشی شود .برنامه نوری باتوجه به میانگین وزن گله وتجربیات حاصل ازعملکردهای قبلی تنظیم می گردد.

- افزایش مدت تاریکی باید دریک مرحله انجام شود.

- وجود حداقل زمان تاریکی در مدت  بارگیری باعث کاهش  تحرک پرندگان در هنگام بارگیری می گردد.
- دراب و هوای گرم در شرایتی که مصرف دان درطی روز بدلیل استرس گرمایی کاهش یافته است. طول زمان خاموشی را از هفته چهارم کاهش دهید.
- وزن گله ازهفته اول تا هفته سوم نباید به بیش از وزن هدف {استاندارد}برسد. کنترول رشد طیور حدود 10ذرصد کمتر از وزن استاندارد در 21روزگی .روش مناسبی برای رسیدن به بهترین عملکرد می باشد.
- درزمستان شروع زمان تاریکی  را همزمان باغروب افتاب قرار دهید تاقبل از شروع سردترین ساعات شب دوره خاموشی تمام شده باشد.
- درتابستان شروع زمان تاریکی باید طوری تنظیم شود که اتمام خاموشی همزمان باطلوع افتاب باشد.

- از عدم وجود جریان شدید هوا ویا بستر مرطوب در سالن مطمئن شوید چون پرندگان از دانخوریهای که اطراف انها خیس است ویا در جریان هوا قرار دارنددان نمی خورند. در نتیجه بقیه دانخوریها کامآ از دان خارج می شوندوهجوم پرندگان به دانخوریها در هنگام توزیع دان باعث مشکلات بعدی می شوند.
-بهترین روش شروع وخاتمه روشنایی دربرنامه های خاموشی بیش از یک ساعت استفاده از دیمر خورشیدی است.

  فواید برنامه نوری

- وجود یک مرحله تاریکی کاملآ مطابق باوضعیت طبیعی پرنده است.
- سیستم های اسکلتی وقبلی – عروقی فرصت رشد کافی رادر هفته های دوم و سوم پرورش خواهند داشت {کاهش بیماری های متابولیکی}
- سطح انزیم الکالاین فسفاتاز در پرندگانی که تحت برنامه نوری پرورش می یابند بالاتر است. و این انزیم برای رشد وتکامل استخوانها حیاتی است.
-اجرای برنامه نوری سطح ملاتونین رادربدن پرنده افزایش می دهد. ملاتونین درتکامل سیستم ایمنی پرندگان نقش مهمی دارد.{بهبود سیستم ایمنی}

- به دلیل رشد جبرانی پایان دوره. پرنده سرعت رشد برابر یا حتی بیشتر از پرندگانی  که درنور دائم پرورش می یابند خواهد داشت.
- به دلیل پایین بودن نسبی وزن پرنده درهفته دوم و سوم ورشد جبرانی نهایی و همچنین حفظ انرژی درتاریکی  ضریب تبدیل نهایی نیز بهتر خواهد شد.
- اجرای برنامه خاموشی صرفه جویی درمصرف برق رادرپی خواهد داشت.

 نکاتی که هنگام اجرای برنامه نوری باید درنظرگرفت.
- اجرای برنامه خاموشی از روز دوم ورود جوجه ها به سالن وباشبی یک ساعت شروع گردد.
- زمان شروع خاموشی درطول دوره به هیچ وجه تغییر نکند وهرگونه تغییر در زمان خاموشی درانتهای زمان خاموشی اعمال گردد.
- هرگاه پرندگان به وزن 160-150 گرم رسیدند شروع به افزایش زمان تاریکی دریک مرحله طبق برنامه مورد نظر {6-9ساعته }نمایید.

- ترجیحآ زمان خاموشی رادر شب قراردهید زیرادرشب می توان تاریکی مطلق را درسالن ایجاد کرد.
- درهرشبانه روز {24ساعت} دوره تاریکی باید دریک مرحله انجام شود.
- هدف از برنامه خاموشی  کنترل وزن پرنده تا 10درصد زیر وزن هدف درسنین پایین تر وفرصت دادن به اندامهای داخلی پرنده برای تکامل بهتر انها هست.
- اجرای برنامه خاموشی نباید باعث تعطیلی کار شود.به طوریکه بایستی شرایط داخلی سالن دائما زیر نظر مسئولین باشد.

- درشرایط عادی برنامه خاموشی تا 5روز قبل از کشتار ادامه می یابد وپس از ان به صورت پله ای شبی یک ساعت کاهش می یابد تادرشب کشتار زمان خاموشی به یک ساعت برسد.{ طبق برنامه جدول}
- درتابستان درسالن هایی که روزها دمای سالن قابل کنترول نیست برای جلوگیری از افت وزن درپرندگان برنامه خاموشی را حداقل تاهفته چهارم اجرا نموده وپس از ان به صورت پله ای تقلیل باید بطوریکه درزمان کشتار زمان خاموشی 1ساعت گردد.

- زمان شروع خاموشی درتابستان درنیمه شب ودرزمستان درابتدای شب باشد.
- توجه داشته باشید درقبل وبعد از اجرای برنامه خاموشی جوجه ها به دان واب کافی دسترسی داشته باشند.
- بهترین روش شروع و خاتمه خاموشی استفاده از دیمرهای خورشیدی {دارای طلوع وغروب افتاب} است.
- بهتر است درزمان اجرای خاموشی تعداد ابخوری ودانخوری افزایش یابد تا رقابت بین جوجه ها برای دستیابی یه اب ودان کمترشود.

برنامه نوری 6 ساعته برای جوجه گوشتی کاب 500

سن /وزن

زمان تاریکی(ساعت )

تغییر تاریکی نسبت به مرحله قبل

روز اول

ندارد

ندارد

روز دوم

1

1 ساعت افزایش تاریکی

وزن 160 -150 گرم

6

5 ساعت افزایش تاریکی در یک مرحله

5 روز پیش از کشتار

5

1 ساعت کاهش تاریکی

4 روز پیش از کشتار

4

1 ساعت کاهش تاریکی

3 روز پیش از کشتار

3

1 ساعت کاهش تاریکی

2 روز پیش از کشتار

2

1 ساعت کاهش تاریکی

1 روز پیش از کشتار

1

1 ساعت کاهش تاریکی

    .-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-

 

برنامه نوری 9 ساعته برای جوجه گوشتی کاب 500

سن /وزن

زمان تاریکی(ساعت )

تغییر تاریکی نسبت به مرحله قبل

روز اول

ندارد

ندارد

روز دوم

1

1 ساعت افزایش تاریکی

وزن 160 -150 گرم

9

8 ساعت افزایش تاریکی در یک مرحله

22روزگی

8

1 ساعت کاهش تاریکی

23روزگی

7

1 ساعت کاهش تاریکی

24 روزگی

6

1 ساعت کاهش تاریکی

5 روز پیش از کشتار

5

1 ساعت کاهش تاریکی

4 روز پیش از کشتار

4

1 ساعت کاهش تاریکی

3 روز پیش از کشتار

3

1 ساعت کاهش تاریکی

2 روز پیش از کشتار

2

1 ساعت کاهش تاریکی

روز پیش از کشتار ۱

1

1 ساعت کاهش تاریکی