soy.jpg

   

جزئيات قيمت روز ذرت

14 دی 96 ذرت

چاپ

جزئيات قيمت ذرت بتاریخ پنجشنبه 14 دی ماه 1396

ذرت

ذرت برزیل بندرامام

ایرانی

روس شمال

مدلل

فوری غیرمدلل ممتاز

9250

ریال

9750

ريال

9250

ریال

9600

ريال

صفحه 10 از 1889