corn.jpg

   

مديريت تغذيه گوسفند

چاپ

مراتع و علوفه جزء ارزانترين منابع خوراكي براي تغذيه گوسفندان محسوب مي شوند. در سيستم چرا ذخيره علوفه گونه هايي مانند: مخلوط علوفه شبدر، و علوفه غلات مانند: علوفه altچاودار، يولاف و جو به منظور رفع نياز مواد خوراكي در زمستان كاهش مي يابد. در سيستم چراي گياهان فرصت بيشتري براي تغذيه گوسفند وجود دارد. چراي بيش از حد مي تواند بيشتر احتياجات انرژي و پروتئين ميش ها را فراهم كند و به عنوان تامين كننده انرژي براي توليد، نگهداري و رشد جايگزين غلات شود.در بسياري از سيستم هاي مرسوم چرا، حيوانات در تمام سال در منطقه اي خاص از مراتع نگهداري مي شوند. در چنين سيستم هايي بايد تعادل صحيح بين دام و مرتع حفظ شود. در فصل زمستان بايد علوفه خشك با كيفيت بالا و كنسانتره مناسب در جيره غذايي ميش ها منظور شود. ميش هاي خشك مي توانند در مرتع به تنهايي نگهداري شده و هنگامي كه با علوفه خشك تغذيه مي شوند ممكن است طي 4 هفته آخر از بره زايي به مكمل هاي افزودني احتياج پيدا كنند.

اگر ميش ها به منظور حداكثر تولید شير و افزايش سرعت بره زايي پرورش داده مي شوند لازم است در تغذيه آنها علوفه خشك همراه با يك برنامه غذايي مناسب با توجه به وضعيت بدني آنها منظور شود. رابطه مثبتي بين قابليت هضم و خوراك و ميزان مصرف آن در نيز افزايش مي يابد. در واقع خوراك هايي كه قابليت هضم بالايي دارند، منجر به تحريك مصرف در دام مي شوند. نمك يد دار بايد در طول پرورش به صورت قابل دسترس در اختيار ميش ها قرار گيرد. در سيستم پرورش ميش ها به منظور سهولت و صرفه اقتصادي در امر شير دوشي، بايد دستگاههاي شير دوشي در سالن هاي شير دوشي وجود داشته باشد.

اهميت تاثير جيره متعادل در تغذيه گوسفند:
 ميش هايي كه به خوبي رشد كرده و از بره هاي خود تا پايان مرحله از شير گيري پرستاري مي كنند به يك جيره متعادل براي نگهداري نياز دارند. علوفه به تنهايي نمي تواند تمام مواد مغذي ضروري را براي عملكرد مطلوب تامين نمايد. لذا به منظور افزايش كيفيت در امر توليد، مواد مغذي ضروري مورد نياز است. مطالعه اي به منظور تعيين تاثير جيره متعادل بر رشد وكيفيت پشم ميش ها بعد از سن 365 روزگي انجام شده است. در اين تحقيق از 46 ميش در مناطق مختلف نژاد گوسفند سر سياه ليتوان در يك مزرعه واقع در ليتوا استفاده شده است. طي اين مطالعه گوسفندان شاهد با يك غذاي استاندارد حاوي افزودني هاي معدني تغذيه شدند و خوراك  گوسفندان ساير گروههاي آزمايشي مشابه گروه شاهد بوده است اما در جيره آنها خوراك جو با مقدار مشابه آن بدون پوشينه جايگزين شده است. نتيجه آزمايش نشان داد كه وزن در هر 24 ساعت به طور معني داري افزايش داشته و تركيب جيره در اين آزمايش بر جعد تار پشم و كيفيت آن بي تاثير ولي وزن زنده ميشها، جعد تار پشم را تحت تاثير قرار داده است. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد كه جو بدون پوشينه به دليل بالا بودن ارزش غذايي آن مي تواند به عنوان منبع مناسب پروتئين در جيره غذايي گوشفند و ديگر نشخواركنندگان استفاده شود.

توصيه هاي عمومي براي تغذيه ميش ها
1- ميشهاي خشك و ميشهاي در آغاز آبستني:
- علوفه لگومينه يا علوفه مرتع با كيفيت بالا و به مقدار جزيي غلات .
- علوفه خشك لگومينه با كيفيت مناسب به ميزان 1/6 تا 2 كيلوگرم در روز .
- يونجه و علوفه خشك شبدر به ميزان 6/1 كيلوگرم در روز .
- سيلوي ذرت به ميزان 7/2 تا 1/3 كيلوگرم، مكمل پروتئيني 9./. تا 13/. كيلوگرم سنگ  آهك 18./. كيلوگرم .
- علوفه خشك لگومينه با كيفيت بالا به ميزان 9/. تا 1/1 كيلوگرم و سيلوي ذرت به ميزان 3/1 تا 8/1 كيلوگرم .
2- ميشها در اواخر آبستني (4 تا 6 هفته آخر آبستني):
اين مراحل جز مراحل حساس براي ميشها محسوب مي شود و تامين مواد مغذي در اين زمان امري حياتي به شمار مي آيد. بطوري كه اگر مواد مغذي مورد نياز تامين نشود ممكن است بيماري آبستني كه نوعي از بيماري كتوز است ايجاد شود كه در اين صورت مي توان به ميزان زيادي با بالا بردن مصرف انرژي به وسيله افزايش تدريجي مصرف كنسانتره در 6 هفته آخر آبستني از بروز اين بيماري پيشگيري كرد. جيره هاي غذايي در اين مرحله همانند جيره هاي اشاره شده در توصيه شماره 1 (توصیه مربوط به ميشهاي خشك و ميشهاي در آغاز آبستني) است كه بايد 2/. تا 3/. كيلوگرم غلات به جيره آنها افزوده شود.
3- ميشهايي كه از بره ها پرستاري مي كنند:
مواد مغذي مورد نياز ميشها به طور قابل توجهي در دوره شير دهي به ويژه هنگامي كه از چند بره پرستاري مي كنند افزايش مي يابد و نياز ميش به پروتئين، انرژي و مواد معدني بالامي رود.
موارد ذيل نمونه هايي از جيره ميش هايي است كه از بره هاي پرستاري مي كنند:
- علوفه لگومينه با كيفيت بالا يا چرادر مراتع علوفه غلات به طور محدود و نيز تغذيه به ميزان 4/. كيلوگرم غلات در روز به ازاي هر رأس ميش.
- علوفه لگومينه با كيفيت بالاياعلوفه خشك لگومينه به ميزان 4/. تا 6/. كيلوگرم در روزبه ازاي هررأس ميش.
-  سيلوي ذرت به ميزان7/2 تا6/3 كيلوگرم ، مكمل پروتئيني 13/. تا 18/. كيلوگرم ، غلات 4/. تا 6/. كيلوگرم و غلات خرد شده 18./. كيلوگرم در روز به ازاي هر رأس ميش.
-  علوفه خشك لگومينه با كيفيت بالا به ميزان 9/. كيلوگرم، سيلوي ذرت به ميزان 8/1 تا 2/2 كيلوگرم ، مكمل پروتئيني 9./. كيلوگرم و غلات 4/. كيلوگرم در روز به ازاي هر رأس ميش.

                                      
4- مديريت تغذيه در ميش ها:

مشكلات تغذيه اي ميش ها در خيلي از موارد كمتر از ساير نشخواركنندگان است زيرا در مديريت تغذيه ميش ها در مقايشه با ساير نشخواركنندگان از علوفه خيلي بهتري استفاده مي شود. تغذيه قبل از فصل جفتگيري ممكن است تاثير قابل توجهي در تعداد بره هاي متولد شده داشته باشد. در اين خصوص استفاده از سيستم فلاشينگ با افزايش مواد كنسانتره اي در زمان جفتگيري مفيد است كه در اين صورت درصد دوقلو زايي در ميش ها افزايش    مي يابد.

مديريت تغذيه بره ها

مواد ذيل نمونه اي از جيره بره ها است:
-  غلات يا علوفه غير لگومينه.
-  ذرت زرد آسياب شده 76 يا 83 درصد.
-  كنجاله سويا (با 50 درصد پروتئين ) 12 يا 15 درصد.
-  نمك يك درصد و پودر يونجه 10 درصد.
-  سنگ آهك آسياب شده يك درصد.
-  پروتئين خام 10/15 تا 56/15 درصد.
-  مخلوط ويتامين ( IU2000000 از ويتامين  A و IU 500000 از  ويتامين  D و  IU  35000 از ويتامين E در هر تن غذا ) كه به مشكلات بره ها كه گاهي اوقات با شروع از شير گيري با آن مواجه مي شوند، كمك مي كند.
-  در تنطيم دقيق جيره بره 15 درصد پروتئين كافي است .
بنابراين بره ها جيره مشابهي در هنگام از شير گيري دارند و جيره آن ها در اين مدت نبايد تغيير پيدا كند.
هزينه تغذيه به ازاي هر 45 كيلوگرم خوراك به ميزان 70000 تا 80000 ریال است.
فروش بره ها هنگامي كه وزن آن به 54 تا 59 كيلوگرم مي رسد بايد صورت گيرد.

منبع: mmansouri.blogfa.com

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان